Кликнете LIKE за да ја видите содржината

x

Кликнете LIKE за да ја видите содржината

x

       Impressum | Маркетинг | Контакт 
Регион
Наскоро македонско радио и весник во Грција

Петрос Спирис од Виножито за А1 вели дека не очекува ваквата нивна иницијатива да наиде на забрана од страна на грчките власти, иако официјална Атина не го признава постоењето на македонското малцинство и јазик.

„Дојде времето да се прошири во цела Егејска Македонија, а и во местата кај што се зборува јазикот и сакаме да дадеме нова сила на нашиот народ, да го учи јазикот македонски. Веруваме дека на пролет за некој месец ќе го издадеме. Јас лични не верувам дека ќе имаме некој притисок од нив. Ние така си го нарекуваме јазикот тие што сакаат нека си велат“, изјави Петрос Спирис.

Објавено во понеделник, 22 март 2010 во 00:00, прочитано 700 пати, објавил 3.B.
Имиња:  ●  ● 
КОМЕНТАРИ
ПОЛИСА ЗА КОМЕНТАРИТЕ
Забрането е испраќање коментар кој што е незаконски, уценувачки, заканувачки, порнографски или било кој друг материјал што е против законот. Коментарот треба да биде во склоп со веста за која се дискутира и треба да е умерен и достоинствен према авторот или коментаторите. За содржината на коментарот одговорно е лицето што го испраќа и можните законски последици ги сноси истото. Кога ќе испратите коментар, Вие на ЖУРНАЛ му давате право но не и задолжување тој да биде објавен, искористен во печатеното издание по потреба, ре-објавен, лиценца за принтање, дистрибуирање, публикување и репродукција на истиот.

Напомена: Коментарите се испраќаат анонимно. ЖУРНАЛ не ги обврзува читателите со претходна регистрација на корисничко име и не врши нивна проверка. Поради тоа Ве молиме имајте во предвид дека имињата (псевдонимите) под кои читателите ги оставаат своите коментари се веројатно невистинити.
Име
Е-пошта
Коментар *
Код *
5521
 
Регион
Хаос и безредија со голем број жртви во источна Украина
сабота, 03 мај 2014  20:34
Снежни наноси од два метри завеаја 50 автомобили кај Зрењанин
петок, 31 јануари 2014  11:31
Србија не може да изгуби во спорот со Хрватска?
четврток, 30 јануари 2014  17:55
Николиќ распиша вонредни парламентарни избори во Србија на 16 март
среда, 29 јануари 2014  14:13
Србија распишува предвремени избори
вторник, 28 јануари 2014  16:19
Младиќ одби да сведочи во корист на Караџиќ
вторник, 28 јануари 2014  16:16
Уапсен Оливер Ивановиќ, српски политичар во Косово
понеделник, 27 јануари 2014  15:45
Вучиќ ќе предложи предвремени парламентарни во Србија
сабота, 25 јануари 2014  12:04
Косово воведе визи за граѓаните на БиХ
среда, 22 јануари 2014  17:09
Србија ги почна пристапните преговори со ЕУ
вторник, 21 јануари 2014  10:32
2009-2015 © ЖУРНАЛ МК - "Вести што треба да ги знаете"
Сите права се задржани.