Zurnal.mk | ∆урнал - Ќовинска агенциЉа

Zurnal.mk

¬исоките казни не можат да ги запрат педофилите

ѕочетна >  ћакедониЉа > ¬исоките казни не можат да ги запрат педофилите..

¬исоките казни не можат да ги запрат педофилите


ќбЉавено на 09.05.2012 во 16:48 од B.B.   |   127 прегледи

—копЉе, 9 маЉ - ƒеновиве треба да профункционира регистар за педофили, коЉ треба на интернет да ги прикаже осудените педофили од ћакедониЉа. ћинистерството за труд и социЉална политика подготви листа од седумдесетина педофили, кои граГаните Эе можат да ги видат преку интернет, преку страницата: www.stop-pedofilija.org.mk. “аму Эе бидат обЉавени фотографии, имиЬа и презимиЬа на осудените педофили. Ќа страницата , можат да се наЉдат поуки, совети и насоки за жртвите » за нивните родители.

ќвоЉ чекор на надлежните социЉални институции е последен од низата мерки кои ћакедониЉа ги презема за колку - толку да се справи со педофилиЉата и да се обиде да ги заштити децата од педофилите. Ќадлежните се надеваат дека страна и регистарот што на неа Эе биде обЉавен Эе помогнат нво надминуваЬе на проблемот со оваа асоциЉална поЉава, но невладините организации предупредуваат дека обЉавуваЬето фотографии на педофилите на интернет нема да ги запре и во иднина да злоставуваат деца доколку државата не ги заостри казните за ова тешко кривично дело.

Ќиту една пресуда за доживотен затвор 
Ќиту еден педофил од ћакедониЉа не е осуден на доживотен затвор, иако законот предвидува таква казна за полов напад на малолетник коЉ не навршил 14 години.

ѕрвата детска амбасада во светот ДћеГашиУ досега повеЭепати реагира и бара од  судиите да ги осудуваат педофилите, силувачите на деца со максимална казна доживотен затвор, се додека државата не обезбеди услови кои Эе потврдуваат дека педофилите нама да го повторуваат делото.
Ќо, сепак се забележува дека првостепените судови изрекуваат благи казни, а многупати дури само и условни казни, а забележеани се повеЭе случаи кога педофилите го повторуваат делото.

 ако што забележуваат од ДћеГашиУ доживотен затвор како казнена мерка може да помогне сторителите на овие кривични дела да бидат во целосна изолациЉа. ќд друга страна и превентивно да помогне да не се случуваат сексуални злоставуваЬа над деца од истите сторители, а воедно да биде и опомена за сите идни случаи.

Дѕрвата детска амбасада  во светот Ц ћеГаши успеа да направи промени во  судскиот систем, и модификациЉа на кривичниот законик, така што казните за сторители на ваквите кривични дела се движат од 10 до 15 години затвор,  а за дела кои се сторени на громозрозен начин или од страна на повеЭе сторители како и на рецидивистите предвидена  е казна доживотен затвор. »сто така се предвидуваат и посебни казни за оние кои Эе Ља злоупотребат службената положба и извршат сексуално насилство врз деца, пришто е предвидена казна за забрана за вршеЬе професиЉа, должност или деЉност од една до десет годиниУ, велат од ДћеГашиУ.

ќд ћинистерството за труд и социЉална политика пак велат дека се уште чекаат на резултати од последните преземени мерки, особено по заоструваЬето на законските казни за педофилите.

Д¬о неколку наврати напоменавме дека кога се работи за децата и нивната заштита ние Эе бидеме безмилосни. —ите измени во законската регулатива се прават со цел да се унапреди системот на нивна заштитаУ, велат од ћинистерството.

“атко злоставувал Эерка со психичка попреченост
ѕресудата од 15 години затвор за педофилот “раЉче ѕетковски од Ѕогомила, според невладините е преблага, а сметаадека тоЉ ги исполнува сите услови за доживотен затвор согласно членот 188 од  ривичниот «акон, но и јпелациЉа само Ља потврди првичната пресуда на ќсновниот суд од ¬елес.

—поред обвинението, ѕетковски на 13 Љуни 2007 година, сексуално малтретирал 12-годишно девоЉче од селото, а подоцна е утврдено дека тоЉ сексуално се изживувал и врз неговата 12-годишна Эерка, двете ученички во училиште за деца со посебни потреби, а Ља тепал и сопругата.

»нцидентот се случил навечер во куЭата на ѕетковски, кога девоЉчето, кое е болно од епилепсиЉа и со пречки во развоЉот, дошла на гости каЉ другарка и, Эерка на “раЉче, а обвинетиот сосила го легнал девоЉчето на кревет и почнал да блудничи допираЉЭи Ља и бакнуваЉЭи Ља по телото. ÷елиот настан го следела Эерката на ѕетковски, коЉа има лесна психичка попреченост, но ги алармирала родителите на девоЉчето гостин. “ие го приЉавиле соседот во полициЉа, по што била откриена страшната приказна.

ѕедофилот £ове  остадиновски, доби затворска казна од 15 години, а полово нападна две 13 годишни момчиЬа, штитеници на ƒомот без родители Д11-ти ќктомвриУ во —копЉе.  остадиновски коЉ е од селото ЎашаварлиЉа, во куЭичка на планината ДѕлачковицаУ, 23 дена чувал во заложништво едно од момчиЬата, и повеЭе пати сексуално го малтретирал. “оЉ по трет пат Эе оди во затвор, во првиот случаЉ силувал старица, а во вториот петгодишно девоЉче.

»нституциите се уште преброЉуваат колку педофили има
ƒодека не излезе регистарот на педофили, институциите во ћакедониЉа не знаат точно колку педофили има.  ако што велат, проблемот е во тоа што до сега немало системска комуникациЉа меГу надлежните институции, па сите располагаат со различни броЉки за броЉот на педофили.

Д¬о моментов се уште располагаме со постара евиденциЉа за тоа колку регистрирани педофили има во –епублика ћакедониЉа. “окму тоа е и една од целите на регистарот, да имаме и точна евиденциЉа. —поред анализираните судски пресуди за периодот Љануари 2004 до 2009 година со правосилна судска пресуда осудени се 231 лице. ќд нив 191 лице се примарни престапници, 38 или 16 отсто се повторници од кои 26 се еднократни повторници, а 12 осудени лица се повеЭекратни престапнициУ, велат од ћинистерството за труд и социЉална политика.

—поред нив, целта на активностите кои ги преземаат против оваа асоциЉална поЉава е пред сé да се деЉствува превентивно, преку едукациЉа на децата, за да се намали броЉот на жртвите.

ДЌе можеме да зборуваме за пораст или за намалуваЬе на педофилиЉата, но можеме да говориме за подигнуваЬе на Љавната свест и благодарение на нашите засилени активности и Љавното говореЬе за сторени дела поврзани со сексуална злоупотреба на децата и педофилиЉа се добива впечаток на зголемен броЉ на случаиУ, велат од министерството.

—поред искуствата на ѕрвата детска амбасада ДћеГашиУ, каде постои и бесплатна телефонска линиЉа каде можат да се приЉават случаите на сексуално злоставуваЬе деца, —ќ— телефонот за деца и млади 0800 1 22 22, ћакедониЉа е една од земЉите во кои место да се намалува, има пораст на негативниот тренд на педофилиЉата.

Дѕроцентот на приЉавени случаи од вкупниот броЉ на ЉавуваЬа на —ќ— телефонот за деца и млади се уште е на ниско ниво, поточно само 1,89 отсто се однесуваат на можна сексуална злоупотреба на деца и педофилиЉа. ќвоЉ факт покажува дека сеуште се молчи за оваа поЉава и уште е табу да се зборува за неа поради срам, страв и стереотипиУ, велат од ДћеГашиУ.

ќд таму ги охрабруваат децата жртви да не се срамат и да ги приЉават, да не молчат, туку да им го кажат случаЉот на возрасните на кои им веруваат, а потенцираат и дека многу е важно децата да знаат дека имаат право на приватност. ƒоколку педофилот се обиде да ги нападне да викаат колку што можат погласно и да не престанат се додека некоЉ не им помогне, советуваат ДћеГашиУ.

Д—поред досегашната практика сметаме дека и покраЉ вложените напорите  недоволно се сузбива поЉавата на педофилиЉа  и сексуална злоупотреба на децата и уште многу би требало да се работи на овоЉ комплексен проблем. —о ново преземените мерки односно со постоеЬето на регистарот на лица осудени за кривични дела за сексуална злоупотреба на деца и педофилиЉа донекаде Эе се влиЉаае превентивно за сузбиваЬе на оваа поЉава. Ќо, можеби би требало да се размислува во правец на полуотворен тип на достапност на овие податоци, каде доколку некоЉ родител, старател или наставник се сомнева дека во нивна близина има педофил, да може да побара да се провери идентитетот на дадената личност, се со цел да се заштитат децатаУ, велат од ѕрвата детска амбасада ДћеГашиУ.

 Дћобилни алкиУ за следеЬе на педофилите
«а сузбиваЬе на оваа асоциЉална општествена поЉава  ћинистерството за труд и социЉална политика, «аводот за социЉални деЉности, ÷ентрите за социЉална работа, првата детска амбасада ДћеГашиУ и другите институции наЉавуваат дека Эе работат во континуитет.

Д ƒонесовме повеЭе мерки во насока на заштита и превенциЉа од сексуална злоупотреба на деца и педофилиЉа. £а започнавме кампаЬата Д—о едукациЉа и знаеЬе до превенциЉа од сексуална злоупотреба/ педофилиЉаУ, затоа што едукациЉата и превенциЉата се  наЉважни во препознаваЬето на облиците на злоупотреба.  ампаЬата Ља спроведоа «аводот за социЉални деЉности и ÷рвениот крст на –епублика ћакедониЉа и во рамките на неа минатата година, како и во почетокот на 2012 година беа одржани работлници за подигаЬе на свеста за проблемот со сескуалната злоупотреба, беа изработени флаери од страна на «аводот, но и формирани тимови кои имаа за задача да спроведат превентивни активности во основните и средните училишта. »сто така, постои и —ќ— линиЉа, бесплатен телефонски броЉ 15 505 за приЉавуваЬе на случаи на сексуална злоупотреба на деца и педофилиЉаУ, велат од министерството.

—е спроведуваат предаваЬа од стручни лица во училиштата, каде децата можат да слушнат како да препознаат сексуално злоставуваЬе врз нив, со цел да се зголеми броЉот на приЉавени случаи доколку ги има.

ДЌие можеме да се заштитиме само као имаме доволно обука, да препознаеме, да направиме разлика дали некоЉ човек коЉшто ни е познат и близок е вистински приЉател на семеЉството и го дава чоколадото како подарок или е тоа некоЉ друг, коЉшто Эе го одведе детето во друг правец. «атоа што гушкаЬето на родителот, говориме за инцестите, од начинот на едно природно, потребно, исконско чувство на родител е многу различно од допирот коЉшто може да биде во функциЉа на сексуално задоволуваЬе. јко детето има доволно информации, таа разлика Эе може да Ља препознаеУ, вели “атЉана –истова ƒимова, директор на ÷ентарот за социЉални деЉности Д—копЉеУ.

ќд ѕрвата детска амбасада во светот ДMеГашиУ сметаат дека треба да бидат досудувани максимални казни затвор за сторителите на ваквите кривични дела, а во зависност од тежината на делото, како на пример родосквернавеЬе, извршуваЬе на дело на особено грозоморен начин или доколку сторителот на делото е рецидивист, што се случува во наЉголем броЉ од случаите на педофилиЉа.

Дƒобра мерка би било и доколку се оформи некоЉа форма на затвор болница со целосна изолациЉа на сторителите на вакви кривични дела, каде Эе може стручен тим да работи со нив и каде Эе имаат можност сторителите на овие дела преку општо корисна работа да се изреализираат и секоЉ во своите работни способности да даде своЉ придонес, а притоа педофилите да немаат никава можност да бидат во контакт со деца. ѕонесени од искуството дека во наЉголем броЉ сторителите на ваквите кривични дела го повторуваат делото сметаме дека неоходно е  државата да воспостави систем за следеЬе во форма на ћобилни јлки (локатори) коЉ Эе бидат вградени на сторителите по одлежуваЬето на казната и во секоЉ момент Эе се знае нивната точна локациЉаУ, велат од ДћеГашиУ, а секако акцент ставаат на ресоциЉализациЉата на строителите, за да не го повторат делото.

*»стражуваЬето е поддржано од проектот SCOOP и ƒанската асоциЉациЉа за истражувачко новинарство


© ZURNAL.mk

Ќј£„»“јЌ»