Zurnal.mk | ∆урнал - Ќовинска агенциЉа

Zurnal.mk

—удството Эе биде подобрено до следниот извештаЉ на ≈ 

ѕочетна >  ѕолитика > —удството Эе биде подобрено до следниот извештаЉ на ≈ ..

—удството Эе биде подобрено до следниот извештаЉ на ≈ 


ќбЉавено на 18.08.2011 во 10:04 од B.B.   |   164 прегледи
»нтервЉу со министерот за правда Ѕлерим ЅеЯети, во кое зборува за неговите согледуваЬа за состоЉбите во судството, судовите, правосудниот систем, придобивките од автентиЭното толкуваЬе на «аконот за амнестиЉа. ЅеЯети се надева дека за време на неговиот мандат ресорот правда Эе добива одлични оценки од ≈вропската комисЉа во годишните извештаи. “оЉ сака да се наЉдат повеЭе пари за овоЉ ресор, за да можат судовите непречено да функционираат, но и да се подобрат условите во затворите. «а тоа како мисли да го постигне тоа, прочитаЉте во интервЉуто.

∆урнал : ≈ден месец Ља дели ћакедониЉа од извештаЉот за напредокот кон ≈вропската ”ниЉа, во минатиот извештаЉ судството беше издвоено како една од наЉпроблематичните области. ¬о минатогодишниот извештаЉ беше нотирано дека реформите во судството стагнираат и дека извршната власта се меша во судството. ако за само еден месец Эе Ља подобрите сликата во годинешниот извештаЉ ?

ЅеЯети: »звештаЉот на ≈вропската  омисиЉа за напредокот на ћакедониЉа кон ≈вропска ”ниЉа е исклучително важен документ не само за ћинистерство за правда и ¬ладата на –епублика ћакедониЉа  туку за сите граГани и нашето општество.
»звештаЉот е скенираЬе на состоЉбите за минатиот период, согледуваЬе на системот и неговата проодност воопшто со цел детектираЬе на слабостите кои треба да се поправат.
¬о ова прилика, мора да нагласам дека извештаЉот за напредокот кон ≈вропската ”ниЉа, е доста комплексно прашаЬе а напредокот на нашето општество Љас го сметам за процес и тоа е така.  
—о оглед на фактот дека во изминативе извештаи имаше препораки  за текот и слабостите во реформите во правосудството со посебен акцент за судската власт, секако дека во целиот тоЉ период требаше да преземаат активности за надминуваЬе на слабостите. ќд првичните информации  со кои Љас  располагам се надеваме дека извештаЉот, и Эе биде  реален  и коректно Эе ги вреднува нашите напори  и зошто да не и нашиот напредок во правец на усогласуваЬе не само на правната регулатива со ≈вропските стандарди стандарди  туку и со праксата на ≈вропската ”ниЉа. »звештаЉот се пишува до последниот момент, се разбира дека Љас и за овоЉ краток временски период Эе дадам посебен придонес.
Ќе случаЉно реков дека напредокот е процес, затоа каков белег Эе остави моЉата работа во надградуваЬето на правосудниот систем и на другите проблематични области, белег Эе остави наредниот извештаЉ на ≈вропската комисиЉа.


∆урнал: ѕолитички притисоци врз судии, мешаЬе во пресудите, закани, корупциЉа, сето ова самите судии го ставиЉа на контото на екс министерот ћаневски и на министерството за правда во анонимната  анкета на ќЅ—≈ минатата  година, до кога судската власт Эе биде слуга на извршната?

ЅеЯети : Ќие како општество знаеме честопати да бидеме и  предмет  и жртва на предрасуди, стереотипии  и погрешна перцепциЉа.  
—клон сум да мислам дека сите ние честопати стануваме плен на една искривена слика за нас како држава и зошто да не и како институции. —о ова не сакам да кажам дека во судството немало такви поЉави меГутоа веруваЉте дека обемот и природата не е ни приближно таква како што се има обичаЉ да се претставува.

∆урнал: ‘акт е дека граГаните од коЉа и да е  етничка заедница немаат доверба во судството.  ако Эе Ља вратите довербата?

ЅеЯети:  ако политичар и како правник свесен сум за тежината и одговорноста на функциЉа министер за правда во ¬ладата на –ћ. ќсобено во ова време. —акам да Ља уверам целата Љавност дека Љас лично, моЉата партиЉа, ƒемократската униЉа за интеграциЉа со ова и владата цврсто сме решени да работиме во насока на враЭаЬе на довербата во судството, да го  реформираме и направиме граГанинот во судиЉата да гледаат  заштитник на законите на оваа држава и со самото тоа и заштитник на нивните  права.
÷ела наша држава поминува низ еден процес на внатрешно реструктурираЬе, на едно целосно прилагодуваЬе на европските стандарди и норми. —о самиот тоЉ факт можеме да заклучиме каква работа и какви предизвици стоЉат пред нас.

∆урнал: Ќа 15 Цти судскиот совет Эе Ља има првата седница по одморите, ¬ие сте член по функциЉа, но со законските измени кои беа дел од политичкиот договор меГу √руевски и јхмети, немате право на глас. ќпозициЉата, а и дел од експертите критикуваа дека со оваа одлука нема да се намали притисокот врз судиите, бидеЉЭи иако министерот не гласа, сепак е присутен, слуша, дискутира, итн
«ошто само половични законски измени, а не ”ставни измени, со кои министерот за правда би бил иземен од —удскиот совет?
 
ЅеЯети: ¬о нашиот правен и политички систем власта е поделена. —удската власт по дефинициЉа е од исклучителна важност за функционираЬе на институциите и за градеЬе на правната држава.
Ќие како политичари носиме одговорност овие принципиелни определби и функционираат. —о измените на законот за судски совет мораме да признаеме сите дека е направен значаен исчекор во правец на укажуваЬата и  на извештаЉот на ≈вропската комисиЉа и во смисол на усогласуваЬето со европското законодавство. ”логата на министерот за правда во —удскиот совет Ља гледам само како врска помеГу извршната и судската власт и  како гаранциЉа за воведуваЬе на нова пракса во понатамошното градеЬе на независното судство.

∆урнал: ¬ашата партиЉа инсистираше да го добие ресорот правда. «ошто?

ЅеЯети: ƒемократската униЉа за интеграциЉа е сериозна партиЉа, одговорна и заинтересирана за европската перспектива на ћакедониЉа. Ќие првпат сериозно ги истраживме  состоЉбите во правосудството во 2004-тата и како резултат на тоа истражуваЬе,  подготвивме документ за реформираЬе на правосудниот систем каЉ нас. “аа стратегиЉа и денеска е патоказ за реформите во правосудниот систем во –епублика ћакедониЉа.
—о ова и со други активности во извршната власт  докажавме дека сме способни да раководиме со наЉчувствителните и наЉважните сектори во  политичкиот живот на ћакедониЉа и со ресорот правда сакаме уште еднаш до Ља повториме таа наша определба, визиЉа и  цел.


∆урнал: ƒали во текот на четиригодишниот мандат дел од агендата Эе ¬и бидат ”ставни измени со кои Ѕадинтер би влегол во ”ставниот суд и во судскиот совет и при изборот на судии и Љавни обвинители, бараЬа кои ¬ашиот лидер јхмети секогаш кога Эе се отвораше ”ставот ги ставаше на маса?

ЅеЯети: »змените на ”ставот не се табу тема, меГутоа како такви бараат широк диЉалог, сериозни подготовки и обезбедуваЬе на широк консензус. ћорам да укажам дека во минатото, а и од праксата, сме констатирале низа аномалии во смисол на функционираЬе и на судскиот совет и на судската пракса. ¬истина е дека ƒ”» неколкупати го  покрена ово прашаЬе и во контекст на избор и на разрешуваЬе на судиите, но морам да признаам дека оваа идеЉа различно се толкува и од правници, но и од политичарите, така што  сметам дека е рано да се каже коЉ Эе биде конечниот став и на министерот за правда и на ƒ”» како партиЉа на власт.

∆урнал: —о автентичното толкуваЬе на законот за амнестиЉа се затвориЉа наЉжешките прашаЬа што Эе ве пречекаа во мандатот - ’ашките случаи. —епак роднините на киднапираните од ДЌепроштеноФ наЉавуваат дека автентичното Эе го оспорат пред ”ставен суд, ¬аш коментар.

ЅеЯети: —обранието како наЉвисок законодавен дом и  според ”ставот и  според праксата Ља има легитимноста да ги толкува законите за кои се покажа дека имаат различна примена. —метам дека со автентичното толкуваЬе на «аконот за амнестиЉа, пратениците направиЉа одлична работа бидеЉЭи конечно Ља симнуваме од дневниот ред темата што веЭе десет години Ља влечкаме и ни тежи на вратот.
ѕроцесот на помируваЬе меГу останатото е и храбра одлука, и без исклучок придобивките се многу големи и корисни за сите, особено во држави како што е ћакедониЉа со мешан етнички и религиозни состав. „естопати ваквите одлуки се и болни и бараат време да се прифатат од сите но едно е сигурно дека на државата и носат добро, на граГаните им обезбедуваат мир и спокоЉ.

∆урнал: –однините на киднапираните децидни се дека бараат од државата да ги наЉде телата на киднапираните. “ие имаа средба и со премиерот √руевски, и со речиси сите пратенички групи во —обранието, вклучуваЉЭи и потпретседателката на законодавниот дом од ¬ашите редови. Не се  сретнете ли и ¬ие со роднините, ако побараат средба со ¬ас и Эе се заложите ли лично да се наЉдат телата ?

ЅеЯети: £ас ги разбирам чувствата на сите засегнати од воениот конфликт од 2001-ва год., но исто така морам да имам разбираЬе и за интересите на државата особено за иднината на нашите деца. ѕроцесот на помируваЬе честопати поминува и низ тешки моменти, моменти на недоверба и исполитизираност. –однините на жртвите од воените деЉствиЉа од било коЉа страна имаат право да бараат средба со секого што тие мислат дека Эе им биде од корист во нивната замисла вклучуваЉЭи ме и мене како министер за правда. —е разбира дека би ги примал,  но сакам да нагласам дека власта во ћакедониЉа е поделена и ингеренциите на секоЉ носител на Љавна функциЉа се точно прецизирани со закон.
 
∆урнал: »брахим —улеЉмани е единствениот обвинет во конфликтот во 2001-та на 15 години затвор. ќбвинет е за тероризам и воени злосторства. Не важи ли за него автентичното толкуваЬе на законот за амнестиЉа?

ЅеЯети: Ѕез да навлегувам во детали мислам дека овоЉ случаЉ Эе биде директната прва придобивка од ефектите на автентичното толкуваЬе на «аконот за амнестиЉа. ќдредбите на овоЉ «акон се сосема Љасни и во смисол на временскиот опсег на опфатноста и во аспект на видот и карактерот на делата врзани за воениот конфликт од 2001-ва година. —епак со сета почит кон судиите и судската власт сметам дека и овоЉ случаЉ е во исклучителна надлежност на судот коЉ вероЉатно по празниците Эе почне да ги применува ефектите од неодамнешното автентично толкуваЬе на «аконот за амнестиЉа од страна на –епубличкото —обрание.

∆урнал: ”словите во затворите се уште една болна точка во македонскиот правосуден систем. ¬ашиот претходник многупати се фалеше со реконструкциЉа и реновираЬе на македонските затвори. –езултати се видливи само во затворот во Ўтип, но според сведочеЬата на затвореници во другите затвори условиве се нечовечни.  олку сте запознаени со состоЉбата во затворите и дали конечно подобрите условите Эе станат реалност ?

ЅеЯети: » како правник, адвокат но и како поранешен пратеник имам детални информации за состоЉбите  во затворите » морам да признам дека тука не очекува огромна работа бидеЉЭи речиси во сите затвори и затворски установи условите се далеку, далеку од посакуваното.
¬прочем овоЉ факт е констатиран и од други важни институции како што е народниот правобранител, собраниската комисиЉа за инспекциЉа не затворските установи, и разни специЉализирани комисии од ≈вропа кои го покриваат ова поле. ¬елам дека  не очекува голема работа не само во смисол на инвестираЬе и  градеЬе на нови капацитети, туку и во правец на едукациЉа, обука и квалификации на персоналот и сето тоа што знаци ресоциЉализациЉа на тие сто се огрешиле спрема законите. »сто така е вистина дека и во минатото се преземени одредени чекори во надминуваЬе на ова ситуациЉа не само со затворот во Ўтип, туку и во нашата наЉголема затворска установа  ѕ” У»дризовоФ. “аму во тек се активностите за целосно реновираЬе, реконструкциЉа и  градеЬе на сосема нови капацитети кои Эе бидат според сите стандарди.

∆урнал: —амостоен судски буЯет, тоа е едно од клучните бараЬа на судската власт, а го ветуваа сите ¬аши претходници, но ниеден не го исполни. Не биде ли ова ¬аше исполнето ветуваЬе?

ЅеЯети: —ега кога на сите во државава им недостасуваат пари, неблагодарно е да се преЉудицираат работите кога е во прашаЬе буЯетот. ќд исклучителна важност е судскиот систем да има своЉ буЯет, и практично за функционираЬе, а и симболично како градеЬе на самостоен судски систем. —е разбира дека не само што Эе се залагам туку Эе се обидам да ги убедам колегите во ¬ладата особено министерот за финансии при кроеЬето и  проектираЬето на буЯетот на ћакедониЉа судството да има своЉ сопствен буЯет. «а да не преЉудицирам не знам како Эе помине тоа во ова состоЉба без пари ама едно е сигурно; судството за да биде целосно независно треба да има сопствен буЯет.
 
∆урнал: «адоцнети пресуди, недостиг на основен материЉал за работа, судовите должат речиси еден милион евра на »нститутот за судска медицина, Эе има ли конечно повеЭе пари за судовите?

ЅеЯети: —е разбира дека сите би сакале да има, ама за ажурноста и ефикасноста на судовите не се само парите потребни. –еформите подразбираат  и поефикасно, и  поажурно, и  попрофесионално судство. Ќие како министерство и како влада сме должни на судиите и на целиот судски систем да им обезбедиме оптимални услови за работа, вклучуваЉЭи ги тука и средствата.

© ZURNAL.mk

Ќј£„»“јЌ»