Zurnal.mk | ∆урнал - Ќовинска агенциЉа

Zurnal.mk

«елената економиЉа е реалност, а не фикциЉа

ѕочетна >   олумна > «елената економиЉа е реалност, а не фикциЉа..


«елената економиЉа е реалност, а не фикциЉа


 
ќбЉавено на 15.09.2010 во 00:00 од T.S.   |   528 прегледи
Д«елената економиЉаУ зема се поголем замав во економскиот развоЉ на државите. ¬о светски наЉмоЭните индустриски развиени земЉи како —јƒ,  ина, √ерманиЉа, ‘ранциЉа, Ўведска, £ужна  ореЉа по минатогодишната економска криза беа изготвени инвестициони програми за заздравуваЬе на економиЉата, а голем процент од тие финансиски средства отпаГа токму на инвестиции во зелената економиЉа.

ѕоточно во —јƒ од 751,4 милиЉарди долари, 86,6 милиЉарди долари се инвестиции во зелената економиЉа (11,5%) ;  ина 453,1 милиЉарди долари (171,1 односно 37,8%); £апониЉа 375,6 милиЉарди долари (9,6 односно 2,6%); √ерманиЉа 81 милиЉарди долари (10,7 односно 13,2%); »талиЉа 80 милиЉарди долари (1 односно 1,3%), £ужна  ореЉа 29,5 милиЉарди долари (23,7 односно 80%) итн.

ѕред нас се поставува прашаЬето што е «елена економиЉа?

«елената економиЉа е нов модел на економски развоЉ, коЉ нуди одржливост, за разлика од постоечкиот Ц догорочно неодржлив Ц економски концепт на неразумно исцрпуваЬе на природните ресурси и неразумна потрошувачка на произведените добра, односно нуди економски развоЉ со коЉ се задоволуваат потребите на сегашните генерации без да се загрозат потребите на идните генерации, а притоа да се овозможи социЉален и економски напредок и на поединецот и на општествата во целина. ¬сушност зелената економиЉа Ља хармонизира меГузависноста на човекот и природата.

¬о –епублика ћакедониЉа, терминот Д«елена економиЉаУ  е сеуште непознат и за пошироката македонска Љавност воопшто неразбирлив, а пак уште повеЭе не се согледува неЉзиното значеЬе за економскиот развоЉ на ћакедониЉа, коЉа од своЉа страна и онака е сиромашна со природни ресурси и потребно е многу внимателно и одржливо управуваЬе.
ѕрепораките од ≈” и —ветските финансиски институции, како на пример —ветската банка се дека без создаваЬе услови за  развоЉ на зелена економиЉа, ћакедониЉа се повеЭе Эе заостанува во современите економски и социЉални текови.

Ќо што опфаЭа зелената економиЉа? ѕред се таа е фокусирана на неколку стопански гранки: енергетика (посебно обновливи извори на енергиЉа и развоЉ на smart енергетска мрежа), земЉоделство (производство на органска храна) и заштита на почвата, заштита и управуваЬе со водите и водните ресурси; шумарство; транспорт; градежништво и туризам. 

 ога подобро Эе ги погледнеме гранките сепак Эе видиме дека токму овие стопански гранки отвараат еден поширок спектар, во коЉ се вклучени многу сегменти почнуваЉЭи од производството на материЉалите, образовниот систем, научно-истражувачката работа, дистрибутивната мрежа итн.

«а ћакедониЉа да започне со развоЉот на своЉата зелена економиЉа, покраЉ веЭе постоечките напори и настоЉуваЬа на бизнис секторот, потребна е и силна политичка волЉа и финансиска поткрепа коЉа се разбира треба да ги обезбедат институциите на системот.

¬о изминативе неколку години се преземаа неколку мерки, кои како така размрдаа одредени сегменти (субвенциите за поставуваЬе сончеви колектори, со законот за енергетика се овозможи производство на електрична енергиЉа од обновливи извори на енергиЉа и добиваЬе статус на повластен производител на електрична енергиЉа Ц во секторот енергетика; субвенциите во земЉоделството), но тоа е само Дкапка во моретоУ.

—епак мора да се размисли за долгорочна стратегиЉа и воспоставуваЬе на специЉален финансиски механизам (од државата и од банките) за поддршка не само на бизнис секторот особено на малите и средните претприЉатиЉа, туку и на граГаните со дообуки, преквалификации, промени во образовниот систем кои Эе се однесуваат на стручната подготовка, промената на потрошувачките навики итн.

«елената економиЉа не е фикциЉа, таа е реална. Ќуди поздрава животна средина, подобар квалитет на живот, нови работни места. Ќа краЉ само како пример: ћакедониЉа, во ≈вропа е една од земЉите со наЉдобри можности за искористуваЬе на обновливите извори на енергиЉа особено на сончевата енергиЉа. «амислете си само доколку се обезбеди финансики механизам, со коЉ секоЉ дом (приближно 600.000 домаЭинства) во ћакедониЉа би можел да инсталира сончев колектор за добиваЬе топла санитарна вода, колку рабони места Эе се отворат за инсталатери на сончеви кровови, колку за нивно производство, колку за поставуваЬе на инсталациЉата, колку за производство на боЉлери, колку енергиЉа Эе заштеди секое домаЭинство, колку пари нема да бидат дадени за увоз на скапата електрична енергиЉа?

»ли пак, сите ние знаеме дека ћакедониЉа претставува крстосница на цивилизациите. «емЉа во коЉа културире, традициите, но и природните реткости се распрскани низ секое наЉскриено катче, а сето тоа претставува можност за развоЉ на туризмот. “оа значи отвараЬе на нови или преадаптираЬе на веЭе постоечките обЉекти за туристичка деЉност (ресторани, мотели, приватни апартмани), за вкусуваЬе на локалните специЉалитети, за прошетки низ патеките на историЉата, за уживаЬе во природните реткости пеш или со велосипед со фотоапаратот во рака. —транците тоа го сакаат, некоЉ сето тоа треба да го обезбеди да им зготви, да им биде водич, да им постели (приближно 10 000 нови работни места), а сето тоа чини.

≈те го развоЉот на зелената економиЉа. ≈те ги новите зелени работни места. Ќа сите нам ни преостанува да  обезбедиме механизми за реализациЉа. Ќе само за нас, туку и за нашите деца и внуци.

© ZURNAL.mk