Кликнете LIKE за да ја видите содржината

x

Кликнете LIKE за да ја видите содржината

x

       Impressum | Маркетинг | Контакт 
Култура
„Вртелешка“ и во Гостивар
Театарската претстава “Вртелешка”, утре, ќе се изведе во Центарот за култура „АСНОМ“ во Гостивар.

Оваа претстава е по текст на Артур Шницлер, а во режија на Владимир Милчин.

Таа е прв проект на алтернативниот и независен Општествено политички неподобен театар (ОПН-театар).

“Вртелешка” е дипломска претстава на членови на ОПН, на веќе дипломираните студенти во класата на Владимир Милчин.
 
“Вртелешка” е работена по текст на еден од најголемите австриски драмски писатели Шницлер. Претставата е омаж на интимноста – од онаа на проститутките и војниците по клупите низ темните паркови крај Дунав до онаа на познатите актерки и грофови кои се среќаваат по најпрестижните хотелски соби.

Шницлер пиесата ја напишал во 1890 година, а кога конечно по Првата светска војна била поставена во театар, забранета е веднаш по примиерата.
 
Оваа претстава веќе е изведувана во Детскиот театарски центар во Старата скопска чаршија.

Цената на билетот е 150 денари.
Објавено во вторник, 11 мај 2010 во 00:00, прочитано 234 пати, објавил T.S.
Имиња:  ●  ● 
КОМЕНТАРИ
ПОЛИСА ЗА КОМЕНТАРИТЕ
Забрането е испраќање коментар кој што е незаконски, уценувачки, заканувачки, порнографски или било кој друг материјал што е против законот. Коментарот треба да биде во склоп со веста за која се дискутира и треба да е умерен и достоинствен према авторот или коментаторите. За содржината на коментарот одговорно е лицето што го испраќа и можните законски последици ги сноси истото. Кога ќе испратите коментар, Вие на ЖУРНАЛ му давате право но не и задолжување тој да биде објавен, искористен во печатеното издание по потреба, ре-објавен, лиценца за принтање, дистрибуирање, публикување и репродукција на истиот.

Напомена: Коментарите се испраќаат анонимно. ЖУРНАЛ не ги обврзува читателите со претходна регистрација на корисничко име и не врши нивна проверка. Поради тоа Ве молиме имајте во предвид дека имињата (псевдонимите) под кои читателите ги оставаат своите коментари се веројатно невистинити.
Име
Е-пошта
Коментар *
Код *
4742
 
Култура
Издадено дело на Матеја Матевски по повод 85-годишнина од раѓање
четврток, 30 јануари 2014  18:17
„Девојчето со кибритчињата“ награден на фестивал во Индија
среда, 29 јануари 2014  14:46
Марина Мијаковска добитничка на наградата "Македонска книжевна авангарда"
вторник, 28 јануари 2014  17:15
Детската балетска претстава „Доктор Офболи“ во МОБ
сабота, 25 јануари 2014  12:12
Седум години се снима филмска музика во Македонија за престижни филмски проекти
петок, 24 јануари 2014  16:10
Театарска премиера на „Бегалка“ во Кавадарци
четврток, 23 јануари 2014  09:13
„Напуштен град“ од Етернијан - песна на денот во САД
вторник, 21 јануари 2014  16:30
„Функционер“ го лапна бурето со 40 литри „Вевчанска керф“ од Стоби
недела, 19 јануари 2014  16:06
Јубилејна ревијална изложба на ДЛУМ
петок, 17 јануари 2014  17:48
Изедба на сценската кантата „Кармина Бурана“
петок, 17 јануари 2014  17:45
2009-2015 © ЖУРНАЛ МК - "Вести што треба да ги знаете"
Сите права се задржани.